"BalaLAND". Выпуск от 15.03.2020

"BalaLAND" программасынынъ мухбирлери истидатлы балачыкъларнен танышмагъа девам этелер. Бу сефер олар студиягъа эджнебий тиллер авескярини давет этип, онынъ меракълары акъкъында субетлештилер. Бундан да гъайыры, озюнъизни карлик киби ис этмеге истейсинъизми? Бойле имкян къаерде пейда ола? Я башкъа авесликлеринъизни ерине кетирип, насыл инкишаф этменъиз мумкюн? Программмызнынъ янъы чыкъышыны сейир этип, эр шейни билирсинъиз!
15 марта 2020