Истидаткъа бир шей кедер эте билеми?

Истидаткъа бир шей кедер эте билеми?

Истидат инсаннынъ яшы иле багълымы, аджеба? Бу суальге джевабыны бизим левхамызда ала билесинъиз. Аджайип сесининъ саиби…Къырымтатар халкъ йырларыны иджра этювинен эр кесни мефтюн эткен, Шефикъа бита Ягъмурча къасабасында яшай. Азиз Ватанына, халкъына олгъан севгисини озь шиирлеринде ифаде этмекте.
04 апреля 2017