Культура. Гости Сафие Эминова и Назире Эмир

Медениет недир? Онынъ тамырлары къайдан келе? Умумен халкъ ичюн медениетнинъ бар олмасы муимми? Шу муимлиги неде акс олуна? Бу ве дигер суаллерге «Учь фильджан» программасынынъ мусафирлери джевап берир
28 апреля 2017